Prawo spadkowe – spis inwentarza

Porady prawne

Spis inwentarza, a wykaz inwentarza

Zgodnie z art. 1031 kodeksu cywilnego w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku (aktywa).

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi.

Spis inwentarza majątku spadkowego.

Celem postępowania w sprawie sporządzenia spisu inwentarza jest urzędowe ustalenie składu oraz wartości spadku pozostawionego przez spadkodawcę. W spisie inwentarza uwzględnia się zarówno aktywa (stan czynny) i pasywa (stan bierny) spadku.

Spisu inwentarza dokonać może wyłącznie komornik.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza można złożyć do:

  • Sądu co do zasady sądu ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.
  • Komornika również według właściwości miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Podmioty legitymowane do złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza:

  • spadkobierca,
  • uprawniony do zachowku,
  • zapisobierca,
  • wykonawca testamentu,
  • wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

W przypadku złożenia wniosku do komornika sądowego, komornik powinien przystąpić niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza. Jednocześnie z podjęciem pierwszej czynności dotyczącej sporządzenia spisu inwentarza komornik zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza.

W spisie inwentarza komornik zamieszcza przedmioty należące do spadku, z zaznaczeniem wartości każdego z tych przedmiotów, oraz długi spadkowe, ze wskazaniem ich wysokości

Wartość przedmiotów należących do spadku i przedmiotów zapisów windykacyjnych komornik ustala według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a wysokość długów spadkowych – według stanu z chwili otwarcia spadku.

Jeżeli ustalenie wartości poszczególnych składników majątkowych (ruchomości, nieruchomości bądź prawa) wymaga wiadomości specjalnych, komornik powołuje do ich oszacowania biegłego

Nadzór nad czynnościami komornika sprawuje sąd, który wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Po wykonaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza komornik przesyła akta sądowi spadku.

Wykaz inwentarza majątku spadkowego.

Wykaz inwentarza majątku spadkowego może sporządzić spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny lub wykonawca testamentu.

Wykaz inwentarza może być złożony przed sądem lub notariuszem.

Wykaz inwentarza składany przed notariuszem ma formę protokołu, składany w sądzie sporządza się według ustalonego wzoru.

Wykaz inwentarza może zostać złożony wspólnie przez więcej niż jednego spadkobiercę, zapisobiercę windykacyjnego lub wykonawcę testamentu.

W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.

Co w przypadku gdy po złożeniu wykazu inwentarza ujawnią się przedmioty należące do spadku, lub długi o których składający wykaz nie wiedzieli?

Wówczas składający wykaz uzupełnia go. Do uzupełnienia wykazu stosuje się przepisy dotyczące składania wykazu inwentarza.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.