Czy Pracodawca może zastosować weksel in blanco jako zabezpieczenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Porady prawne

Pomimo, iż najczęściej tego typu pożyczki zabezpieczają tzw. żyranci to dopuszczalne jest również zastosowanie weksla jeżeli regulamin ZFŚS przewiduje tego typu zabezpieczenie.
Weksel co do zasady nie może być wykorzystywany w stosunku pracy, jednakże przyjmuje się, iż umowa pożyczki na cele mieszkaniowe zawierana w oparciu o regulamin ZFŚS tworzy pomiędzy stronami stosunek cywilnoprawny w ramach którego dopuszczalne jest stosowanie weksla jako zabezpieczenia wierzytelności.

„Strony określonego stosunku prawnego – w tym stosunku pracy – mogą w drodze umowy, zgodnie z zasadą swobody umów, uregulować wzajemne prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym wykraczające poza ramy tego stosunku. Regulując swe prawa i obowiązki mogą przy tym korzystać z wszystkich znanych prawu cywilnemu instytucji prawnych, respektując ograniczenia swobody umów obowiązujące w systemie prawnym.” Wyrok SN z 28.07.1999 r., I PKN 180/99, OSNP 2000, nr 21, poz. 789.

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas przeglądania. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie.